TSP's Weblog

Hãy luôn khao khát. Hãy cứ dại khờ

LUÂN HỒI – Chương thứ hai (BẠCH LIÊN)

Posted by Thái Trịnh trên 11/06/2011

CHƯƠNG THỨ NHÌ

 NHỮNG QUAN NIỆM VỀ KIẾP LUÂN HỒI

Không phải mỗi người trên địa cầu nầy đều tin có kiếp Luân hồi. Mà những dân tộc tin rằng linh hồn bất diệt và sau khi chết còn trở lại thế gian cũng có những quan niệm khác nhau.

Tôi xin kể mấy cái đại khái ra sau đây :

 I. – Phái không tin có Luân hồi, mà tin có tâm linh của đứa nhỏ sanh ra một lượt với nó. Có một hạng người tưởng tâm linh của đứa nhỏ sanh ra một lượt với nó, bởi họ thấy đứa nhỏ càng ngày càng lớn thì tâm linh nó càng ngày càng mở mang. Người ta chắc rằng cái óc sanh ra tâm linh và chết rồi tâm linh cũng tan mất. Thuộc về hạng người nầy là mấy vị bác sĩ, các nhà khoa học, các nhà thông thái không tin có linh hồn. Những bằng chứng của phái Thần linh học đem ra nói về linh hồn bất diệt không đủ sức cảm hóa các ngài ấy được. Các ngài vẫn còn hoài nghi, vẫn còn tìm kiếm mãi mà điều nầy còn tốt hơn là mê tín và  tin dị đoan.

 II. – Phái Thiên Chúa. Phái Thiên Chúa Giáo tin rằng: lúc đứa nhỏ lọt lòng mẹ thì Đức Chúa Trời sanh cho nó một cái linh hồn. Đứa nhỏ nầy tùy theo sự hành động của nó ở Trần, sau khi chết rồi thì linh hồn nó được về Thiên Đường hưởng phước đời đời hay phải sa Địa ngục chịu hình phạt mãi mãi chớ không tin có Luân hồi.

Đấng Christ có dạy sự luân hồi hay không ? Tôi tưởng “Có” nhưng Ngài không nói trắng ra. Những bằng cớ đó ở trong mấy câu nầy : “Bởi vì các nhà tiên tri và luật pháp có đoán trước tới Jean và nếu các người muốn hiểu Jean thì Jean là Elie, Đấng tiên tri phải đến đó”.

                                                  (Saint Matthieu XI, 13-14)

Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean. Et si vous voulez le compredre, il est cet Elie qui devait venir

                                                            (Saint Matthieu XI, 13-14)

III. – Jésus tới địa phận         Césarée de Philippe mới hỏi môn đồ rằng: “Họ nói Thầy là ai ? Thầy đây là con của người”. Các môn đồ trả lời: “Mấy người nầy thì nói Thầy là Jean Baptiste, mấy người kia thì nói Thầy là Elie, còn mấy người khác thì nói Thầy là Jérémie hay là một Đấng tiên tri nào đó”.

Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disiples: “Qui dit on “les uns disent que tu es Jean Baptiste, les autres Elie, les autres Jérémie ou l’un des prophètes.

                                                  (Saint Matthieu XVI, 13-14)

Các môn đồ mới hỏi Ngài câu nầy: “Tại sao mấy Thầy Thông giáo nói Elie phải tới trước ?” Ngài bèn trả lời: “Quả thật Elie phải tới trước đặng sắp đặt lại mọi việc. Mà Thầy nói với các con, Elie đã tới rồi mà họ không biết và họ đối đải với Elie theo ý muốn của họ. Nữa đây, cũng vậy, con của con người sẽ chịu đau khổ vì họ”.

Các môn đồ hiểu rằng Ngài muốn nói về Jean Baptiste.

Les disciples lui firent cette question: “Pourquoi donc les scribes disent ils qu’Elie doit venir premièrement”. Il répondit: “Il est vrai qu’Elie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu et qu’ils l’ont traité comme ils l’ont voulu . . . De même, le Fils de l’homme souffrira de leur part; les disciples comprirent alors qu’il leur parlait de Jean Baptiste”.

                                               (Saint Matthieu XVII, 10 – 13)

IV.Jésus thấy một người mù từ trong bụng mẹ đi ngang qua, các môn đồ mới hỏi Ngài câu nầy: “Thưa thầy, ai làm tội lỗi, người đó hay là cha mẹ va, cho nên va sanh ra thì đã mang tật mù”.

Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: “Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu’il soit né aveugle”.

                                          (Saint Jean IX, I)

V. – Kẻ nào đắc thắng thì ta sẽ cho nó làm một cây trụ ở trong đền thờ Đức Chúa Trời của ta và nó sẽ không có ra khỏi chốn đó nữa.

Celui qui vainera, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n’en sortira plus”.

                                                  (Apocalypse III, 12)

Theo ý tôi thì:

a) Đấng Christ có dạy Luân hồi. Bằng cớ đó ở trong ba câu nầy:

10  Nếu các ngươi muốn hiểu Jean thì Jean là Elie, Đấng tiên tri phải đến đó.

                                            (Saint Matthieu XI, 13 – 14)

2Quả thật thì Elie phải tới trước đặng sắp đặt mọi việc. Mà Thầy nói với các con, Elie đã tới rồi mà họ không biết và họ đã đối đải với Elie như ý họ muốn . . .  Các môn đồ hiều rằng Ngài muốn nói về Jean Baptiste.

                                            (Saint Matthieu XVII, 10 – 13)

30 Kẻ nào đắc thắng thì ta sẽ cho nó làm một cây trụ ở trong đền thờ Đức Chúa Trời của ta và nó sẽ không có ra khỏi chốn đó nữa.

                                            (Apocalyse III, 12)

Trong hai câu đầu rõ ràng Ngài nói Elie đầu thai lại làm Jean Baptiste. Các môn đồ cũng hiểu ý Ngài muốn nói về Jean Baptiste vậy. Mấy chữ “tới trước” và “tới rồi” nghĩa là đầu thai lại. Elie chết đã lâu mà bây giờ Ngài phải tới trước và Ngài đã tới rồi, nếu không phải có nghĩa là Elie luân hồi lại, thì phải giải làm sao bây giờ. Còn câu thứ ba: kẻ nào đắc thắng thì không có ra khỏi đền thờ, có phải là không đi đầu thai nữa chăng ?

b) Thuở đó thiên hạ đều tin có kiếp Luân hồi. Bởi thế, khi Đức Jésus hỏi các môn đồ: “Họ nói Thầy là ai !” Thì các môn đồ trả lời: “Mấy người nầy thì nói Thầy là Jean Baptiste, mấy người kia thì nói Thầy là Elie, và mấy người khác thì nói Thầy là Jérémie hay là Đấng tiên tri nào đó”.

Jean Baptiste mới bị xử trảm cách đó ít lâu, còn Elie, Jérémie và các Đấng tiên tri chết đã mấy đời rồi. Người nào nói Jésus là Jean Baptiste thì là tin rằng hồn Jean Baptiste mượn xác Đức Jésus đặng dạy Đạo. Còn mấy người kia thì tin rằng Đức Elie, Jérémie hay là một vị Tiên tri nào đời trước, bây giờ đầu thai lại làm Jésus.

Đức Jésus nghe các môn đồ trả lời như vậy cũng không quở. Phải chi đó là câu chuyện dị đoan phi lý, như điều của các Thầy Thông giáo đã làm thì Ngài đã sửa dạy đệ tử rồi.

c) Các vị môn đồ cũng tin có Luân hồi Quả báo. Cũng như dân chúng, các vị môn đồ vẫn tin có Luân hồi Quả báo. Không vậy thì đâu có hỏi đức Jésus câu nầy : “Bạch Thầy ai làm tội ? Người đó hay là cha mẹ người đó ? Cho nên va sanh ra thì đã mang tội thật rồi”. – Người đó sanh ra đã mù thì va làm tội kiếp nầy sao được ? Mà nói va làm tội hồi còn ở trong bào thai, thì càng vô lý; có chăng là va làm tội hồi kiếp trước, nên kiếp nầy mới lọt lòng thì đã mang tật rồi. Nhưng còn câu nầy nói rành hơn nữa. Chúa Jésus nói với Ni-cô-đem như vầy: “Thật vậy, ta nói với ngươi, nếu con người không sanh lại nữa thì không hề thấy cõi Trời”. Ni-cô-đem thưa rằng: “Làm sao một người già rồi mà sanh lại được, có thế nào chun vô bụng mẹ rồi sanh ra lần thứ nhì”. Chúa Jésus đáp rằng: “Thật vậy, ta nói với người, nếu con người không sanh bằng nước và Tinh thần thì không khi nào về cõi Trời được. Cái chi của xác thịt sanh ra thì là xác thịt, cái chi của Tinh thần sanh ra thì là Tinh thần. Người nghe ta nói chớ lấy làm lạ. Các người phải sanh lại nữa. Gió muốn thổi chỗ nào thì thổi, ngươi nghe tiếng nó mà không biết nó ở đâu đến và đi đâu. Người nào của Tinh thần sanh ra cũng thế.

Khi Chúa thấy Ni-cô-đem không hiểu chi hết, Chúa bèn phán rằng: “Ngươi là người giáo sĩ dân Ít-ra-ên mà ngươi không hiểu mấy việc đó sao ?”

                                                  (Saint Jean III, 3 à 8)

Nous lisons dans l’évangile de Jean: “Il y avit un homme d’entre les Pharisiens, nommé Nicodème, l’un des principaux Juifs. Cet homme vint de nuit le trouver et lui dit: “Maître, nous savons que tu es un Docteur venu de la part de Dieu, car personne ne saurait faire les miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui”. Jésus lui répondit: “En vérité, je te le dis, que si in homme ne nait de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu”. Nicodème lui dit: “Comment un homme peut-il naitre quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naitre ume seconde fois ?” Jésus Répondit: “En vérité, je te dis que si un homme ne nait d’eau et d’esprit, il ne peut entre dans le royaume de Dieu. Ce qui est né e la chair est chair, ce qui est né de l’esprit est esprit.

Ne t’étonne point de ce que je t’ai dit: il faut que vous naissiez de nouveau. La vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l’esprit”.

Jésus ajoute ces paroles: “Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses ?”

                                                  (Saint Jean III, 3 à 8)

SANH LẠI NỮA

Nghĩa là Luân hồi và cũng là người được điểm đạo (Intité) vì xưa nay người được điểm đạo thì gọi là người sanh lần thứ hai (Les 2 fois nés).

Sanh bằng nước và Tinh thần là nói bóng dáng về sự điểm đạo lần thứ nhứt (Passer la 1ère Grande Initiation). Bởi Ni-cô-đem không học khoa bí truyền nên không hiểu.

Chúa còn nói câu nầy mà xưa nay ­­­người giữ đạo ít có để ý đến : “Hãy được trọn lành như cha các ngươi ở trên Trời trọn lành vậy”.

                                                  (Saint Matthieu V, 48)

“Soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait”.

                                                  (Saint Matthieu V, 48)

Con người không thế nào trọn lành trong một kiếp đâu vì hễ trọn lành như Đức Thượng Đế thì bằng Đức Thượng Đế rồi. Sự thật vẫn thế, song mỗi người có quyền tín ngưỡng tự do, nhưng đối với những vị không tin có kiếp luân hồi, tôi xin hiến câu chuyện thương tâm sau nầy xảy ra tại nước Anh.

“Một tội nhơn bị đầy khổ sai chung thân, mặc dầu va kêu oan vô tội, va cũng không tránh được kiếp lao tù. Hai chục năm sau, chánh thủ phạm trước khi tắt hơi trên giường bịnh, mới thú thật với nhà chức trách, tội ác nó đã làm.

Quan tòa mới biết đặng tội nhơn trước kia bị hàm oan bèn ra lịnh tha bổng anh ra. Nhưng mà 20 năm trong ngục thất, xác thân anh trở nên tiều tụy chỉ còn là một mảnh hình hài khô héo, tâm thần tán loạn. Một vị mục sư đạo Tin lành tấm lòng từ thiện thường hay gần gũi với những tù nhơn mản tội đặng dạy dỗ, gặp anh mới an ủi và khuyên lơn anh vô đạo Thiên Chúa. Nhưng Ngài không cảm hóa anh nầy được, bèn vịn vai ảnh mà nói: “Thôi, anh hãy bền chí, mạnh bạo lên và hãy hết lòng tin nơi Thiên Ý cùng là lời hứa của Đấng Christ”. Vừa nghe dứt câu nầy, anh ta vùng nhảy ngược lên, cặp mắt lộ ra vẻ căm tức, anh bèn hỏi mục sư câu nầy: “Ngài dám nói rằng tại ý trời đem bỏ tôi vào ngục chăng ? Nếu Đức Chúa Trời công bình chánh trực và từ bi bác ái sao Ngài không cứu tôi.

Tôi có làm tội tình gì mà đáng bị hành phạt như thế ? Tôi ngay thật, tôi thương gia quyến tôi, tôi làm việc đặng nuôi vợ và mấy đứa con tôi, mà người ta bắt tôi ném vào địa ngục vì một tội ác mà tôi không có phạm. Vậy thì tại ý trời muốn cho vợ con tôi chết đói đó ? Chúng nó bây giờ ở đâu ? Tôi không được tin tức chúng nó đã lâu quá rồi. Chúng nó nghèo khổ, hay chết mất, hay còn tồi tệ hơn nữa. Nầy ông hãy xem lại tôi đây.

Ngày nay tôi thành một đứa vô dụng, một phế nhơn, bị ruồng bỏ trên đống phân của xã hội văn minh loài người như ông đó. Rồi ông còn nói với tôi, mấy điều đó là tại ý muốn của Đức Chúa Trời nữa. Ông hãy đi đi, tôi không cần Đức Chúa Trời của ông đâu. Ông Mục sư bỏ đi một nước, trong lòng phiền muộn, vì không còn lời lẽ nào biện luận rằng Đức Chúa Trời Ngài rất nhơn từ”.

Không riêng gì nước Anh, những chuyện hàm oan như thế nước nào cũng có thiếu gì, hạng nhứt là ở xứ mình đây. Những vị tin rằng một lần đứa nhỏ sanh ra thì Đức Chúa Trời tạo cho nó một linh hồn, hãy suy nghĩ về câu chuyện ông Mục sư trên đây và giải quyết mấy vấn đề sau nầy.

1Sự sai biệt giữa các dân tộc. – Cũng thời mặt mũi, tay chơn, đầu óc như nhau mà giống da trắng lại văn minh và khéo léo hơn các giống da vàng, da đen và da đỏ; từ tánh tình, phong tục, tôn giáo cho tới kỹ nghệ, văn chương và mỹ thuật cũng đều khác hẳn nhau. Tại sao thế ? Có người vào đài ra các, trọn đời phú quí phong lưu, lại cũng có kẻ mãn kiếp, da cháy mày nám, không thoát ra khỏi nhà tranh, vách đất.

Lấy cái chi mà định số phần họ như vậy ?

20 Sự hỗn loạn ở cõi Trần. – Dòm lại cõi Trần thì thấy đầy những sự hỗn loạn. Đạo đức suy đồi, luân thường đảo ngược, mạnh được yếu thua, khôn sống bống chết. Người gian xảo giàu sang được kính trọng, kẻ chơn thật nghèo khổ bị khinh khi. Đồng tiền vẽ mặt người, đổi trắng thay đen trong chớp mắt. Tham lợi cầu danh nung lò lửa dục, quạt ngọn gió tham, vùi lấp thiên chơn làm điều tà vạy. Người giết người, thú hại thú, cấu xé lẫn nhau. Sự thật như thế, sao lại nói trời đất vô tư ?

3Ai gây chiến tranh giặc giả . – Tại lòng tham vọng của con người hay là tại lòng Trời ? Dưới trận mưa bom, muôn ngàn sanh linh xương tan thịt nát, nhà cửa tiêu đìều, giang sơn nghiêng ngửa. Chúng sanh làm tội tình gì mà hành phạt như thế ?

Nếu như tin có “Ông Trời” sanh ra mỗi đứa con nít một cái linh hồn, thì phải nghĩ đến hai điều nầy, hoặc là ông Trời bất công và hung ác, muốn thưởng ai thì thưởng, muốn phạt ai thì phạt một cách vô lối, hoặc là ông Trời bất lực, sanh thế gian rồi bỏ đó mặc tình chúng sanh xô xát nhau, tàn sát nhau trối kệ, Ngài không đoái hoài tới nữa, vì Ngài không đủ sức dạy dỗ và trừng trị chúng nó. Điều nầy có đúng với Chơn lý hay không ? Quả là không.

Chút nữa tôi sẽ giải rõ.

 ĐẠO PHẬT

Tôi chẳng rõ Đức Phật dạy Luân hồi thế nào, nếu lấy theo kinh sách mà nói thì có nhiều chỗ trái ngược nhau. Như trong cuốn kinh Sa-mi-dút-ta Ni-ca-da (Samyutta Nikâya) có thuật chuyện thầy đạo sĩ du phương Hoa-ca-gắt-ta (Vacchagâtta) đến hỏi Phật như vầy: “Bạch Phật, vậy chớ có bản ngã hay không ?” Phật làm thinh, đạo sĩ bèn hỏi nữa: “Bạch Phật, tại sao vậy ? Không có bản ngả hay sao ?”. Phật cũng không đáp. Đạo sĩ bèn đứng dậy từ giả ra đi. Bản ngã tức là Linh hồn (Xin xem cuốn Luân lý Đạo Phật của tôi).

Còn nhiều cuốn sách khác lại nói linh hồn sau khi thác bị dẫn xuống vua Diêm vương coi xử. Trong hai ba chục muôn người chỉ có một vài người được gọi là thiện nhơn, còn bao nhiêu bị đày vào Địa ngục đặng hành tội một ít lâu. Rồi sau đi đầu thai có khi làm người ta, có khi làm thú, hoặc làm heo dê, hoặc trâu chó, v.v. . . Phần riêng tôi, tôi không tin được điều nầy. Trừ ra mấy anh bàng môn tả đạo, thì người thế làm tội là tại không thông luật Trời. Mà xét lại chưa có Đạo nào đem luật Trời dạy rành rẽ cho chúng sanh biết làm sao gọi là tội, làm sao gọi là phước cả. Thí dụ tội nhơn hỏi Diêm vương câu nầy: “Tôi sanh ra ở đời, tôi phải làm ăn, tôi phải bương chải cách nào đặng có một địa vị cao quí ở xã hội hầu nuôi gia đình tôi, không vậy thì tôi bị khinh rẽ; tôi bị nghèo khổ, vợ con tôi sẽ bị đói rách. Không ai chỉ cho tôi biết luật Trời thế nào đặng tôi đừng phạm thì làm sao Ngài bắt tội tôi ? Đứng vào địa vị tôi, Ngài có làm như tôi không ?” Thì vua Diêm vương sẽ trả lời bằng cách nào bây giờ ? Con người làm tội tại cõi Trần thì phải đầu thai lại cõi Trần, đặng đền tội gọi là trả quả. Nói cho đúng lý, không có chi gọi là tội, không có chi gọi là phước cả.

Những điều gọi “tội phước” là những việc làm thuận hay nghịch với lòng Trời. Hễ thuận với lòng Trời thì cái kết quả đẹp, gọi là phước. Nghịch với lòng Trời thì cái kết quả xấu, gọi là tội (Xin xem cuốn Nhân Quả). Còn sự đầu thai làm chó, làm heo, sự đó không hề có. Những thú vật một giống với nhau thì có một hồn chung gọi là hồn  khóm (âme groupe).

Còn mỗi người có hồn riêng biệt, không khi nào linh hồn trở lại nhập vô hồn khóm đặng làm con thú như xưa được. (Chút nữa tôi sẽ giải rõ).

Nhưng có một vài trường hợp đặc biệt, hồn người nhập vô mình thú do những nguyên nhân sau đây:

Nguyên nhân thứ nhứt. – Có người lúc sanh tiền trọn đời nuôi dưỡng một tình dục hết sức xấu xa, nói cho đúng thì tánh đó thuộc về loài thú, chi nên cái Vía của va có những đặc điểm của cái Vía con thú nào mà mà tình dục y như va, nghĩa là cái Vía của va giống hình con thú đó. Khi va thác rồi lên cõi Trung giới, hay là lúc va trở xuống đi đầu thai, cái Vía va bị rút vào mình con thú nào hạp với va bởi tại hai luồng từ điển rung động một cách với nhau. Va bị cột dính vào mình con thú mà không làm chủ nó được vì nó còn hồn của nó. Hồn nó sai khiến nó như thường. Va cũng không mất tánh cách con người, va ở cõi Trung giới tỉnh táo như thường, ngặt không thể dùng xác con thú đặng hiện ra ở cõi Trần vì cơ quan con thú đâu giống cơ quan của con người. Va bị hành phạt như thế không khác nào bị ở tù. Chừng con thú chết rồi va thoát ra ngoài, rồi cũng đi đầu thai làm người như thường. Trường hợp nầy vẫn ít có lắm, không nên tưởng rằng người ta thường gặp chuyện như thế đâu. Thường thường người ta dâm loàn quá, cái Vía bị nhiễm thú tánh, chừng đi đầu thai thì đứa nhỏ sanh ra mình người đầu thú, như đầu chó, đầu heo, vân vân… Mấy cái quái thai như vậy là kết quả của tánh thú dục. Ai là người có bịnh ấy, nên mau ăn năn chừa cải, sớm chừng nào tốt chừng nấy.

Nguyên nhân thứ nhì. – Xin nhắc lại, thường thường hễ sau khi con người chết, cái Phách, cái Vía xuất ra khỏi xác: con người mê muội, trong một lúc không còn biết chi cả, tới chừng cái Phách lìa cái Vía rớt ra ngoài thì con người mới tỉnh lại thấy mình ở chốn khác, cõi nầy tức là cõi Trung giới.

Nhưng có vài người không biết cái chết là thay hình đổi dạng, cho nên ham sống và sợ chết quá lẽ, cho đến khi tắt hơi mà còn nắm nuối cõi Trần và cứ tưởng mình còn sống mãi.

Cái Phách và cái Vía ra khỏi xác, song cái Phách còn dính với cái Vía, không lìa khỏi được. Lúc nầy con người nhập vô cái xác cũ không đươc mà lên cõi Trung giới cũng không được vì bị cái Phách cản trở. Con người bay phiêu phiêu, phưởng phưởng trên không, chẳng khác nào ở trong đám sương mù, thấy những sự kỳ dị ở bốn cảnh tinh khí của cõi Trần nên hóa ra hãi hùng chạy trốn đầu nầy đầu kia.

Muốn nhập vô xác đồng cốt thì bọn cô bà giữ đồng cốt xua đuổi đi, muốn xác kẻ khác cũng chẳng được vì xác nào có linh hồn nấy, ai cho. Cực chẳng đã quá có người nhập vô mình thú vật, họ rán xua đuổi hồn con thú ra ngoài, họ làm chủ con thú một ít lâu và nhờ cặp mắt nó mà họ xem lại cõi Trần.

Nếu con thú bị đánh đập thì họ thấy cũng đau đớn vậy. Lúc người ta bắt con thú làm thịt, họ cũng thấy họ bị thọc huyết, họ dẫy dụa rên la thảm thiết. Chừng con thú chết rồi họ cũng thong thả như trước vậy. Thiệt là tội nghiệp cho mấy người đó.

Nếu họ quyết ý, tức thì cái Phách rớt ra, họ qua cõi Trung giới liền, lựa là phải nhập vô mình thú vật. Tại họ không biết, mà có nhiều đệ tử Chơn tiên và nhiều hồn có lòng từ thiện muốn giúp họ, tới giải cho họ nghe mà họ cũng còn hoài nghi mãi. Tới một ngày kia cái Phách tan rã lần lần, họ mới tỉnh ngộ.

Có người hàng heo thuật lại rằng lúc họ cầm dao thọc huyết thì nghe con heo nói: “Tội nghiệp tôi, đừng giết tôi, tôi là người ta”. Họ nghe vậy hoảng hồn bỏ con heo đó, đâm đầu mà chạy. Chuyện nầy là thật chớ chẳng phải là bịa đặt. Song nên biết rằng con heo không nói ra tiếng người được, mà lúc ấy hồn người ở trong mình con heo, nói bằng tư tưởng.

Tư tưởng vô trí người hàng heo, làm cho nghe mấy lời năn nỉ kia. Những con thú thường bị ám ảnh là: trừu, heo, bò; còn chó, mèo hay khỉ thì ít lắm.

Những trường hợp nầy cũng không phải là con người đầu thai làm thú vật. Tại con người khờ dại muốn sống mãi ở cõi Trần, nên xảy ra mấy chuyện không hay đó. Chừng thông hiểu luật Trời rồi không còn tái phạm mấy lỗi đó nữa đâu.

Nguyên nhân thứ ba. – Nguyên nhân thứ ba là sự tối độc ác đối với con thú nào, quả báo sẽ buộc người hung tợn vào mình con thú đó đặng chịu đau khổ chung với nó.

Ba trường hợp kể trên đây, toàn là những chuyện bất thường: chớ nên kết luận rằng hễ con người làm ác ở cõi Trần thì kiếp sau đầu thai làm thú vật. Những quan niệm đại khái về kiếp Luân hồi thì như thế, tôi tưởng nói bao nhiêu đó đã đủ, suy ra cho rộng thì còn hiểu nhiều nữa.

Đạo Phật dạy Luân hồi, song bên Nam Tôn nói rằng: “Duy có nhơn quả truyền lại đời sau mà thôi, chớ linh hồn tiêu mất rồi”. Nói như thế rất lầm. Hồi Phật bỏ xác rồi, quả báo của Phật hay là linh hồn của Phật nhập vô Đại Niết Bàn ?

Phật dạy rằng: “Khi con người tu hành đúng công quả thì biết đặng mấy kiếp trước mình thế nào”. Phật có thí dụ một chuyện như sau đây: Có một người kia từ giả làng mình ở, đi tới làng khác, rồi bỏ làng khác đó, đi lại làng khác nữa. Chừng trở về làng cũ, người đó nói như vầy: “Thiệt là tôi đi từ làng nầy tới làng kia. Tới đâu tôi cũng có cách ngồi đứng riêng. Rồi chính là tôi trở về làng cũ đây”.

Người chơn tu kia đắc Đạo rồi, biết hết các kiếp trước của mình cũng như người đi du lịch nói trên đây vậy. Người chơn tu nhớ rằng: “Hồi tôi ở chỗ nào đó, tôi tên chi, tôi sanh trong gia quyến nào, tôi dùng vật thực nào, tôi chịu đau đớn và được vui vẻ làm sao. Rồi tôi bỏ chốn đó sanh vào chốn khác, cách ăn ở tôi khác nữa. Bây giờ tôi đầu thai ở chốn nầy đây”. Như thế làm sao nói rằng quả báo con người truyền lại đời sau ?

ĐẠO HỒI 

Trong cuốn Co-Răn, là cuốn kinh thánh đạo Hồi Hồi và cuốn Mesnavi có mấy câu nầy:

1.– Tại sao các ngươi không tin Đức Thượng Đế ? Các ngươi thác rồi mà Ngài cho các ngươi sống. Ngài tắt ngọn đèn bổn mạng của các ngươi rồi Ngài đốt lại. Sau các ngươi sẽ trở về với Ngài.

                                          Coran, II, 28

Pourquoi ne croyez pas en Dieu ? Vous étiez morts, il vous a donné la vie, il éteindra vos jours et il en rallumera le flambeau. Vous retournerez à Lui.

                                            Coran, II, 28

(Traduction de Sale. Collection orientale de Triibner 1884)

2.- Đức Thượng Đế sanh ra muôn loài và cho đầu thai đi đầu thai lại tới chừng nào cả thảy đều trở về với Ngài.

                                            Coran XXX, 10

Dieu génère les êtres et les renvoie à maintes reprises jusqu’à ce qu’ils retournent à Lui.

                                           Coran XXX, 10

3.- Linh hồn trước hết ở trong loài kim thạch, rồi mới qua loài thảo mộc. Linh hồn ở trong loài thảo mộc không biết mấy thế kỷ, mảng lo tranh đấu mà quên mình hồi còn ở trong loài kim thạch.

Khi linh hồn qua ở loài thú cầm thì không còn nhớ tới hồi ở loài thảo mộc nữa. Rồi Đấng Tạo Hóa mới cho linh hồn đầu thai qua loài người. Linh hồn bắt đầu từ loài nầy đi lên loài kia cho tới chừng nào trở nên một Đấng khôn ngoan.

                                                  Le Mesnavi

L’âme vint d’abord dans le règne minéral et passa de là au règne végétal. Elle passa des siècles dans le règne végétal, oubliant, dans les luttes, le règne minéral. Quand elle arriva au règne animal, elle perdit le souvenir de l’état végétal. Puis elle fut tirée par le créateur que vous connaissez du règne animal pour passer au règne humain. Elle monta ainsi d’un règne à l’autre jusqu’à ce qu’elle devint une entité intelligente.

                                                  Le Menasvi

4.- Tôi ở trong loài kim thạch thác rồi thành ra thảo mộc. Tôi ở trong thảo mộc thác rồi thành ra thú cầm. Tôi ở trong thú cầm thác rồi thành ra con người. Vậy thì tôi có sợ chi đâu ! Khi nào mà sự chết làm cho tôi kém sút bao giờ ? Lần sau tôi thoát kiếp người đặng mọc cánh như Thiên Thần.

Song tôi phải tìm thế ra khỏi hàng Thiên Thần, vì nữa đây trừ ra Ngài, thì cả thảy đều tiêu diệt. Vậy thì tôi sẽ cất cánh bay cao hơn các Thiên Thần nữa.

Lúc ấy người thế không hề tưởng tượng tôi ra thế nào được. Tôi sẽ thành ra hư không.

                                                  Le Menasvi

Je mourus dans le minéral et devins plante.

Je mourus dans le plante et reparus dans un animal.

Je mourus dans l’animal et devins un homme.

Pourquoi donc craindrais-je ? Quand la mort m’a-t-elle diminué ? La prochaine fois je mourrai à l’état humman pour pouvoir avoir les ailes de l’ange.

Je devrai aussi chercher à soitir de l’état angélique, car tout périra sa Face. Alors je prendrai mon vol et m’élèverai au-dessus des anges.

Je deviendrai ce que l’imagination ne saurait concevoir. Que je devienne donc rien rien.

                                                  Le mesnavi

ĐẠO NHO

Đức Khổng Tử tùy theo đời mà dạy Đạo. Tuy Ngài không chịu dạy chuyện Quỉ Thần, song Ngài cũng nói rằng : “Trên Trời có Đức Thượng Đế làm chủ tể vạn vật”.

Như thế không phải là Ngài không biết cơ trời thể nào.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: